Publikace Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR

Prezentace publikace - databáze

Vážení čtenáři,
dostávají se Vám do rukou první výsledky dlouholetého výzkumného záměru Ministerstva pro místní rozvoj pro potřeby státní správy z priority "Problémy regionálních a místních správ", který pod názvem "Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR" uskutečňuje od roku 2004 katedra pastorálních oborů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Výsledkem je digitální kartotéka, seriózním badatelům v úplnosti zpřístupňovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. A kromě databáze vznikla tato publikace. V úvodní kapitole pojednává o metodě sběru dat, hlavní pozornost pak věnuje přehledu celkem 5 799 nezrušených veřejných a neveřejných pohřebišť abecedně nejprve podle katastrálních území, v šedé zóně podle obcí Čech a Moravy.

Publikace ke stažení ve formátu PDF (3 MB)

Projekt

Viz Návaznost projektu - Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR

Název projektu česky a anglicky
Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR
Overall Survey of Burial Grounds in the Czech Republic

Webová adresa
www.mmr-vyzkum.cz/infobanka/

Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj

Program
WA - Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy

Evidenční číslo projektu
WA-104-04

Odpovědný řešitel
Eliáš Vojtěch Dr.
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, proděkan

Hlavní řešitel
Kotrlý Tomáš Mgr.
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, katedra pastorálních oborů
databaze@pohrebiste.cz

Anotace projektu

Do současné doby nebyla k dispozici centrální evidence veřejných a neveřejných pohřebišť. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto povinnost Ministerstvu pro místní rozvoj ani krajským úřadům neukládá. Vybrané regionální statistiky, které jsou nutné pro vedení centrální evidence všech pohřebišť a činnost regionálních aktérů (kraj, obce, registrované církve a náboženské společnosti, provozovatelé pohřebišť, pohřební služby a další) nebyly z tohoto důvodu komplexní. Kvalifikovaný odhad Ministerstva pro místní rozvoj činil 6500 nezrušených pohřebišť na území ČR. Nedostupností dat je ztížena kontrola krajských úřadů nad zřizovateli a provozovateli pohřebišť.

Ochrana piety a důstojnosti veřejných a neveřejných pohřebišť není uvedena do souladu se společenskými a hospodářskými nároky na území, ani s ekologickou a kulturní funkcí daného pohřebiště způsobem, který přispívá k udržitelnému a celkově vyváženému rozvoji území. Důsledky nedostatečného zvládnutí role orgánu územního plánování negativním způsobem ovlivní nejen vzhled prostředí a fungování jeho složek, ale především se promítá do psychické pohody bydlení osob v daném území. Cílem projektu je upozornit pořizovatele územně analytických podkladů na nároky území pro zřizování nebo rozšiřování veřejných pohřebišť a nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku ochranných pásem veřejných pohřebišť v ČR.

Dílčím výsledkem projektu je centrální evidence a pravidelně aktualizovaná internetová databáze všech nezrušených veřejných i neveřejných pohřebišť v ČR včetně vedení badatelské evidence plného znění řádů jednotlivých pohřebišť a podrobné digitální mapy ČR s přesnou lokalizací pohřebišť v katastru obce (GPS).

Klíčová slova
Pohřebiště, databáze, statistika, kartografie, územní studie a prognózy, odborný soupis, terénní výzkum, dotazníkové šetření

Annotation of The Project

Up to the present time there has been no central evidence of public and other burial grounds. Act No. 256/2001 Coll., on Undertaking and Amendments to Certain Other Acts, as Subsequently Amended, does not place the duty of recording this evidence on either the Ministry for Regional Development or the regional authorities. An educated guess by the Ministry for Regional Development states that there are approx. 6500 unabolished burial grounds in the Czech Republic. Selected regional statistics, which are necessary for the central evidence of all burial grounds and the activities of the subjects involved (regions, municipalities, the Church and religious societies, funeral services and others), are - for the above mentioned reason - not complete. The inaccessibility of the necessary data complicates the regulating by the regional authorities over entrepreneurs in the sphere of burial grounds.

The protection of piety and dignity of public burial grounds is not in accordance with social and economic demands or ecologic and cultural function of a territory. The consequences of insufficient or ineffective work of landscape-planning authorities negatively influence not only the appearance of the area but also the wellbeing of its inhabitants.

The aim of this project is

  1. to draw attention of the authors of landscape-planning analytic documents to all territorial claims concerning the protection, establishing or enlarging public burial grounds and
  2. to find theoretical solutions of the development of protected zones of burial grounds in the Czech Republic.

The result of the project is, among others, a central evidence and regularly updated version of all used burial grounds in the Czech Republic including the code of regulations of these burial grounds as well as a detailed digital map with their exact locations (Global Positioning System).

Keywords
Burial grounds, database, statistics, territorial study and prognosis, description, field research, questionnaire