Odkazy

Autorizace osob v oblasti pohřebnictví

Na stránkách ministerstva pro místní rozvoj byla zveřejněna informace o tom, že MMR autorizuje osoby v oblasti pohřebnictví.

Centrální databáze pohřebišť v Německu

http://www.stadtentwicklung. berlin. de/umwelt/stadtgruen/friedhoefe_begraebnisstaetten/index_en. shtml.

Centrální databázi pohřebišť v Německu jsem neobjevil pravděpodobně z důvodu, že každá spolková země má vlastní zákonný předpis o pohřebnictví. V hlavním městě Berlíně naleznete navzdory vysokému počtu hřbitovů (228 z toho 190 otevřených) velmi důkladnou centrální databázi.

Jednotlivá hrobová místa můžou zájemci podle správního rozhodnutí berlínské radnice o hřbitovních poplatcích hledat u jednotlivých správců pohřebišť v úřední době za úplatu (platí se samozřejmě i v případě, že se hrob nenalezl). U obecních hřbitovů, kterých je v Berlíně 90, dokonce stačí o vyhledání takové hrobového místa požádat na jednom místě (u Správy berlínských hřbitovů). Konfesní hřbitovy spravují komise složené ze zástupců příslušných církví. Nejvíce berlínksých hřbitovů vlastní církev protestanská (120). Katolických hřbitovů je celkem 9.

Berlínská databáze sleduje mimo jiné u každého pohřebiště tyto údaje:

Velmi inspirující je graf znázorňující výsledky analýzy (1998) územních nároků pro pohřbívání v Berlíně do roku 2015 http://www.stadtentwicklung. berlin. de/umwelt/stadtgruen/friedhoefe_begraebnisstaetten/downloads/uebersicht_bestand_bedarf_2005.pdf

Cínové sarkofágy olomouckých biskupů

Předběžný restaurátorský záměr na restaurování cínových sarkofágů olomouckých biskupů. Materiál byl zpracován pro památkový odbor olomouckého arcibiskupství.

Cizinci v ČR - Překonávání komunikačních a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur

http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=101

Zpráva je koncepčním materiálem implementace multikulturního ošetřovatelství do studijních plánů střední a vyšších zdravotních škol. Obsah zprávy ale významně přesahuje toto tématické vymezení, např. V návrhu osnov samostatného předmětu Multikulturní ošetřovatelství navrhuje věnovat 7 hodin týdně tématickému celku "Spiritualita a religiozita", který zahrnuje pohřební rituály, pitvy a kremace.

Autor: Univerzita Palackého v Olomouci: Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta
Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 11/2004

Databáze 27 milionů hrobů po celém světě

Pokud vás bude někdy zajímat, kde odpočívá například Rasputin nebo Charlie Chaplin, zavítejte na americké stránky www.findagrave.com. Jde o databázi 27 milionů hrobů po celém světě, bohužel Česká republika je zastoupena pouze 56 hřbitovy, především židovskými. U hřbitovů, které výjimečně uvádějí GPS kód hřbitova, je jejich poloha uvedena chybně. Např. beskydský hřbitov Košařiska není v lese, ale u lesa, viditelný i z ortofomapy. Slovenská republika čítá 23 hřbitovů. Hrob můžete vyhledat podle lokality, jména zemřelého, data jeho narození či jeho úmrtí. Ovšem zpravidla chybí onen základní údaj: adresa hřbitova nebo jeho webovské stránky a místo v mapě (název hřbitova podle obce je pro zahraničního návštěvníka málo, v jedné obci může být hřbitovů více). Krematorium v Mostě z roku 1924 je již zrušeno, nové bylo postaveno opodál v roce 1974.

Detail kvalifikace Hrobník

Zkouškou získáte státem garantovaný certifikát rovnocenný výučnímu listu, aniž byste museli znovu do školy

Dlouhá cesta - občanské sdružení

http://www.dlouhacesta.cz/

Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s odchodem dítěte prožívaly společně. Posláním sdružení je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Naše pomoc je přístupná i všem ostatním členům rodiny.

Elysium CMS
Modul Digitální mapy

Jednou ze zásadních inovací v oboru správy hřbitovů je interaktivní digitální mapa. Tento dnes již evropský standard přinášíme na náš trh jako první a nabízíme tak našim klientům komfortní a velmi praktické rozšíření dosavadních možností. Interaktivní mapa je součástí standardní instalace programu ELYSIUM CMS a v kombinaci s modulem Fotodokumentace představuje kompletní vizualizaci dat.

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

http://ehs.wz.cz/

Evidence hřbitova

Evidence hřbitovů, hrobů, nájemců a pohřbených. Tisk smluv. Poplatky. Hřbitovní vývěsky.

Gardens of Peace Muslim Cemetery

http://www.gardens-of-peace.org

Elmbridge Road v Hainault (Ilford) ve Velké Británii.

Funeral - Portál časopisu s nultým číslem časopisu Funeral Quartal (duben 2010)

http://www.funeralq.cz

Grabstätten verschiedener Nationen und Religionen

http://www.friedhof-hamburg.de/ohlsdorf/grabstaetten/auslaender.htm

Vzorová správa multikulturního pohřebiště otevřená všem národům, církvím a náboženských společnostem se nachází v hamburském Friedhofu Ohlsdorfu v SRN. Zvlášť dlouhou tradici této otevřenosti tam potvrzují hroby Čínského pohřebního spolku, Japonské kolonie a německo-baltského hřbitovního bratrstva. Správa multietnického hřbitova umožňuje pohřbívat způsobem odpovídajím islámskému pohřebnímu ritu bez rakve a v pohřebním šátku. Příkladem jsou hroby iránsko-muslimské komunity.

Virtuální prohlídka hrobky patriarchů v Hebronu

http://www.machpela.com

Tradičně se toto posvátné místo považuje za pozemek, který biblický praotec Abrahám koupil, když chtěl pohřbít svou ženu Sáru. Postupně zde podle biblického podání spočinul i on sám, jeho syn Izák, snacha Rebeka, vnuk Jákob a jeho žena Lea. Židovská tradice o praotcích a pramatkách se stala jak známo součástí také křesťanské dějepravy, a nakonec zčásti i muslimské. Podle Mohameda, který na judaismus i křesťanství navazoval, byl Abrahám - tedy Ibrahím - muslimský prorok, stejně jako některé další biblické postavy. Původně židovské místo si nárokovali i křesťané a muslimové a v průběhu středověku si několikrát vzájemně pobořili své mešity a kostely postavené na místě posledního odpočinku svého společného duchovního předka. Klid v Hebronu nebyl ani v moderní době. Po krvavém incidentu z roku 1994 Izraelci rozhodli, že Hrobku patriarchů, na rozdíl od Rácheliny hrobky dosti rozlehlou budovu, rozdělí na židovskou a muslimskou část. Obě náboženské komunity přistupují k hrobům Abraháma a dalších patricharchů ze své strany, aniž by se viděli.

Hrobník, to je práce s lidmi

VIDEO: http://cz.youtube.com/watch?v=B1g4VuM8Mbo

Hrobová místa původních či menšinových skupin obyvatelstva

http://www.nps. gov/history/nagpra/

V poslední době se objevují snahy chránit a uchovávat lidské pozůstatky a hrobová místa původních či menšinových skupin obyvatelstva. Tato problematika je velmi akcentována například v USA. V roce 1989 přijala vláda USA zákon o repatriaci a ochraně hrobů původních Američanů (Native American Graves Protection and Repatriation Act - NAGPRA,25 U. S. C. 3001 et seq. [Nov. 16,1990], viz http://www.nps. gov/history/local-law/FHPL_NAGPRA. pdf). Tento zákon požaduje, aby všechna muzea, univerzity a výzkumné instituce konzultovaly s představiteli indiánských societ otázky etnické (kmenové) příslušnosti lidských pozůstatků a předmětů pohřební výbavy, které by mohly mít pro jednotlivé kmeny kulturní nebo historický význam. Tyto lidské pozůstatky a předměty musí být vráceny příslušným kmenům, aby je jejich příslušníci mohli znovu pohřbít či s nimi jinak naložit podle svého uvážení. Zákonem byl také omezen rozsah, v němž smí být prováděna analýza nalezených lidských ostatků.

Hřbitovy & další místa

http://www.spoust.com/index_cz.php
krematoria, kolumbária, kaple, obrázky, poloha GPS, náboženství, informace atd.

Informační publikace pro cizince v ČR

http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=405
Publikace je určena především cizincům pocházejícím z tzv. třetích zemí, tj. zemí mimo členské státy Evropské unie. Publikace je dostupná jak v tištěné, tak v elektronické podobě v sekci Informační materiály. Kromě české verze je k dispozici překlad do anglického, ukrajinského, ruského a vietnamského jazyka.

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

twist.up.npu.cz/

Informační systém o archeologických datech (ISAD) byl vytvořen v rámci řešení výzkumného úkolu "Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond" v letech 2002 - 2004 v ústředním pracovišti Národního památkového ústavu. Cílem tohoto úkolu bylo za pomoci dostupných moderních informačních technologií vybudovat jednotný sklad všech archeologických dat získávaných v procesu péče o archeologický fond, a to jako nezbytný předpoklad zajištění správy a aktualizace těchto dat a jejich efektivního využití jak přímo v NPÚ, tak i ostatními uživateli v oblasti památkové péče, státní a veřejné správy a v neposlední řadě i při prezentaci veřejnosti na Internetu.

Základní použité technologie mapového, databázového a webového serveru umožňují komplexní diferenciovaný přístup k jednotlivým datovým zdrojům prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován s cílem postupné integrace do budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).

Kanonické předpisy anglikánské církve

Přehled dosud platných kanonických předpisů anglikánské církve a sekulárních zákonů ve Velké Británii k exhumaci.

Kde je pohřben Babinský

http://www.pametnidesky.estranky.cz/

Při toulkách Prahou a jinými místy naší krásné vlasti fotografuji pamětní desky, pomníky, sochy, domovní znamení a jiné zajímavosti. Někdy ani nevím, jak je nazvat. Při mapování vojenských pietních míst, což jsou válečné a vojenské pomníky a pamětní desky, hroby voj. osob a obětí válek nalézám na hřbitovech hroby různých zajímavých lidí. Víte například, kdo byla první pražská pilotka? Nebo kde mají "kostku v zadku" a kde v Praze stojí socha Maoi? Kdy se narodil Hurvínek a kde je pohřben Babinský - lotr mexický?

Kešet

http://www.chewra. com/index. asp
Elektronická databáze českých a moravských židovských hřbitovů
V Čechách a na Moravě můžete najít kolem 340 židovských hřbitovů. Ne všechny si zaslouží název "pohřebiště", nezřídka by se spíš hodilo slovo skládka, ruiny, zbytky… Všechny však mají své kouzlo, své příběhy, svoji symboliku a samozřejmě i svůj obsah nejcennější - ostatky bytosti, jež odpočívají v prachu pod náhrobními kameny…

King of Peace - A Liturgy for the Burial of a Pet

http://www.kingofpeace.org/resources/petfuneralliturgy.htm

Pro milovníky domácích zvířat ukázka křesťanské pohřební liturgie určené zvěři "A Liturgy for the Burial of a Pet"

Komentáře k některým souvislostem právní úpravy pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2002 http://www.obce.cz/mmr/vestniky/vestnik02-03/0203v11.htm

Kremační společnost ve Velké Británii

www.srgw.demon.co.uk/

Čestným místopředsedou tohoto spolku je od roku 2002 i římskokatolický kardinál Cormac Murphy-O'Connor, Westminsterský arcibiskup.

Krnovský židovský hřbitov

Mapa a další informace

Kurz pro provozovatele pohřebních služeb

http://www.bath. ac. uk/cdas/education/foundationdegree/

Dvouletý kurz pro provozovatele pohřebních služeb, pohřebišť a krematoríí v rámci celoživotního vzdělávání s možností pokračovat v bakalářském studiu
Sponzoruje: National Association of Funeral Directors (NAFD)
Organizuje:
The Centre for Death and Society (CDAS)
Založeno od září 2005, University of Bath

Le Cimetiére du Pére-Lachaise

Mnohá místa posledního odpočinku je dnes možné navštívit i virtuálně. Zesnulé lze snadno hledat například na vídeňských hřbitovech, krásné webové stránky má pak pařížský hřbitov Le Cimetiére du Pére-Lachaise (www.pere-lachaise.com). Z tepla pokoje lze projít slavným hřbitovem křížem krážem, rozjímat můžete u hrobů La Fontaina, Jima Morrisona nebo Edith Piaf.

Ministerstvo pro místní rozvoj - pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj má ve státní správě na starosti oblast pohřebnictví

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

http://www.nrod.cz/

Stránka určená zásadním odpůrcům darování orgánů či tkání tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Národní datová základna paliativní péče

http://www.paliativnidata.cz/index.php

Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice. Data NZIS obsahují cenné údaje o hospitalizační historii, hospitalizačních i úmrtních diagnózách, jakož i základní socio-demografické údaje. Systematická analýza těchto již existujících dat může přinést užitečné informace o možnostech a slabinách českého zdravotnického systému.
Cílem tohoto projektu je poskytnout komplexní pohled na problematiku závěru života a přispět tak k práci zdravotníků snažících se o zmírnění utrpení a zlepšení kvality života desetitisíců umírajících ročně.
Právě tato robustní datová základna umožňuje mapovat, jak probíhá závěr života osob umírajících v České republice, a slouží jako podklad pro plánování paliativní péče v České republice (vizSituační analýza ČSPM).

Národní virtuální pamětník obětí dopravních nehod

www.pruvodcesilnicemi.cz/pomniky. php

Společnost Topograf ve spolupráci s Českým sdružením dopravních nehod a dalšími organizacemi vytvořila na webových stránkách Národní virtuální pamětník. Jde o seznam pietních míst, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající smrtelné události a oběti osob, které zahynuly v důsledku dopravních nebo jiných nehod.

Nejmenší hřbitov v ČR se nachází na Vysočině

http://www.novinky.cz/koktejl/nejmensi-hrbitov-v-cr-se-nachazi-na-vysocine_110809_fhuaa.html

Malý hřbitov se v okolní krajině téměř ztrácí. Ojedinělý minihřbitůvek se nachází na Vysočině, přesněji v Hluboké u Náměšti nad Oslavou. Hřbitov byl zapsán do České databanky rekordů počátkem ledna. Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den tehdy vyměřil, že hřbitov má na šířku 8, 9 metru a délka kolísá mezi 11, 04 - 11, 90 metru, čímž je celková plocha míst posledního spočinutí pouhých 102 metrů čtverečních.

Náměšť nad Oslavou - na miniaturním hřbitově, je momentálně pouhých sedm hrobů. Poslední pohřeb do země zde byl proveden asi před 15 lety. V poslední době se zde pohřbívá zpopelněním, kdy se zakope do hrobu urna s popelem. Poslední takový obřad se na nejmenším hřbitově konal před dvěma roky.

První písemná zmínka o něm pochází z roku 1885, což je s největší pravděpodobností i rok jeho založení. Zdejší hřbitov, ač je vskutku miniaturní, má veškerá povolení a listiny související s provozováním. Je tedy plně funkční. Používají ho místní evangelíci, jejichž farnost patří pod Horní Vilémovice.

Další údaje od provozovatele i správce pohřebiště obce Hluboké http://www.hluboke.cz/vismo/dokumenty2.asp? id_org=3964&id=1017&p1=57. Pohřebiště se nachází v k. ú. obce Hluboké parcelní číslo 134/2.

On-line systém vyhledávání hrobů

www.hrbitovy.com

Jde o nový on-line systému vyhledávání hrobů na několika málo českých hřbitovech. Do systému stačí zadat třeba jen jméno nebožtíka nebo datum jeho úmrtí. A systém už ten správný hrob sám vyhledá. Uživateli jej pak červeně vyznačí na mapě hřbitova, upřesní číslo hrobu, a dokonce ukáže i fotografii náhrobku.

Petrovický hřbitov - interaktivní mapa hřbitova

www.oupetrovice.cz/hrbitov/index.html

Zastupitelstvo obce Petrovice na Blanensku investovalo do digitalizace svého veřejného pohřebiště. Mapa a databáze je využívána i k evidenci plateb za hrobová místa. Bohužel Úřad pro ochranu osobních údajú má námitky k obsahu.

Pohřeb.cz - Poradna

www.pohreb.cz/poradna.php

Velmi užitečnou poradnu připravili ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví na stránkách odborníci v tomto oboru.

Na otázku:

Dobrý den, vašene panove! Přečetl jsem informaci na váše stranke, mám ale několik otážek. Chtěl bych se vás ptát o nich.

  1. Jak se koná pohřebení cizinců, kteři neni občany, ale žijí v Čechah? Jak je možno zaplatit za pohřeb? Musi to udělat přibuzne, nebo člevek si může podepsat nějaku smlouvu s poijšt'ovnou, nebo neco může zapatit stat, jestli člověk ofocialne prácuje tady a pláti daň?
  2. Můžou pohřební slůžbu organizovat pohřeb v pravoslavnou církví (nebo v mešite), nebo přibuzne to musi zařidit samostejne?
  3. Na váších strankach je napsano, že rodina musi vyřidit hodne práci s dokládami blízkeho. Jak to jde s lídí, kteři nejsou občanu? Kám oni musi jit?

Děkuju moc za váš pozor. Kirill Zorin,
Otázka položena 14. 5. 2006

Odpověděl Ing. Jan Hájek, Concordia spol. S r. o., takto:

  1. Pokud dojde u nás k úmrtí cizince, je možné ho nechat pohřbít v ČR bez rozdílu státní příslušnosti. Stejně jako v každém jiném případě pohřeb zajistí pohřební služba na základě objednávky příbuzných, přátel apod. Objednávka služeb je samozřejmě spojena s její úhradou, která jde v plné výši k tíži objednavatele. Platitel pohřbu pak může žádat o státní sociální dávku - pohřebné. Informace o přiznání dávky pro konkrétní případ podá kontaktní místo SSP Úřadu práce.
  2. Objednavatel pohřbu s pohřební službou dohodne možný průběh, způsob, místo konání pohřbu po dohodě s danou církví.
  3. Při úmrtí cizince příslušný matriční úřad sám oznamuje úmrtí zastupitelskému úřadu podle státní příslušnosti zemřelého.

Odpověď sestavena 17. 5. 2006)

Pohřební rozcestí

http://www.galeriemagda.cz/funus/index. php
Tato stránka obsahuje kolekci odkazů na stránky s pohřební tématikou. Jejich účelem je usnadnit náhled na současnou kulturu pohřebnictví a na smrt jako společenský jev. Najdete zde české a americké (australské..) pohřební služby a krematoria, virtuální obchody s pohřebním sortimentem, galerie hřbitovů, články a úvahy o smrti a další linky.

Pohřební televizní vysílání

Dnes vznikají v Evropě přípravy na speciální televizní programy, tzv."Trauerkanal", zaměřené na dokumenty o hřbitovech, reportáže ze smutečních obřadů a informace o pohřbech včetně smutečních oznámení a "akčních slev". Začátkem června 2007 byla založena EosTV se sídlem v Brandenburku a bude integrovat v průběhu výstavby další strategické partnery, aby synergicky podpořila jedinečnou síť s 3000 německými podnikateli v pohřebnictví. Srov. Wolf Tilmann Schneider (Geschäftsführer), EosTV GmbH i. G., Oranienburger Chaussee 31-33,16548 Glienicke, Tel.: 033056 / 43 40 15, E-Mail: wts (at)eostv. de, viz http://www.eostv.de/, (20. července 2007). Nemyslím si, že jde pouze o zajímavý způsob jak zvýšit zisky pohřebním službám, jak o tomto fenoménu referují česká tisková média (viz např. Glosář J. P., časopis Reflex 26-27,2007,21).

Postup při úmrtí občana ČR v cizině

http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=27219&ido=14390&idj=1&amb=1

Postup při úmrtí občana ČR podle Ministerstva zahraniční věcí, úkony spojené s pohřbením osoby (přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků do České republiky, zajištění pohřbení osoby v místě úmrtí).

Protestantské hřbitovy v Česku

https://cs. wikipedia.org/wiki/Seznam_protestantsk%C3%BDch_h%C5%99bitov%C5%AF_v_%C4%8Cesku

Toto je seznam protestantských hřbitovů v Česku doplněný o hřbitovy, které se v hranicích Čech, Moravy a Slezska nacházely před rokem 1918. Jsou zde uvedeny hřbitovy otevřené, změněné na obecní, zrušené i zaniklé. Od konce 18. století vzniklo celkem 244 hřbitovů. Hřbitovy jsou řazeny podle názvu obce (či její části). Seznam není úplný.

První webové stránky hrobníka v ČR Štěpána Hamaly z Velkých Karlovic

Rakve a náhrobky pro domácí zvířata

Memories je firma zabývající se výrobou a prodejem výrobků sloužících k důstojnému odchodu zvířecích přátel. Vyrábí jak schránky pro poslední odpočinek, tak i různé typy náhrobků.

Religiózní krajina

http://www.religion-landscape.cz/

Rozsyp popela

Urnu s popelem je možné rozsypat u nejblžšího moře. Například v Německu existují pohřební služby, které se na toto specializují, třeba Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft v Kielu, www.dsbg. de.

SmutecniSluzby.cz

http://www.smutecnisluzby.cz/index. phtml? page=katalog&id_sekce=68
Vyhledavaci sluzba. Provozovatel: Klub pratel umeni v CR

Současný stav židovských hřbitovů

http://www.lo-tishkach.org/

Společný projekt Conference of European Rabbis and the Conference on Jewish Material Claims Against Germany, který se od roku 2006 zabývá současným stavem židovských hřbitovů a právní úpravou jejich ochrany v 48 evropských státech. Česko a Slovensko má na starost
Katy Nicholson
Research Director
Lo Tishkach European Jewish Cemeteries Initiative
Avenue Louise 112,2nd Floor
Brussels B-1050, Belgium

The Cremation Society of Great Britain

http://www.srgw.demon.co.uk/CremSoc/index.html
Informace o České republice: http://www.srgw.demon.co.uk/CremSoc5/Stats/Interntl/2004/Country/czechrep.html

Informace, přehledy a statistiky o pohřbu žehem a krematoriích z celého světa

Umírání.cz

www.umirani.cz

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé.

Pro pozůstalé doporučuji Z obsahu stránek:

Unie pohřebních služeb

Internetové stránky oborové organizace. Pomůže Vám při řešení právních záležitostí týkajících se pohřebnictví. JUDr. Richard Štainc je první pohřební ombudsman v České republice.

Válečné hroby

Internetové stránky pro zájemce o problematiku válečných hrobů

Vážení truchlící a ostatní hosté

Průpovídky ze hřbitovů a krematorií. Posbíral, vybral a zapsal Ladislav Muška. Pohřební humor. PDF soubor 300 KB.

Vandalismus na židovských hřbitovech a synagogách ve správě Matana a.s.

Židovská obec Praha aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obětí

Virtuální hřbitovy Čech, Moravy a SlezskaSlovenska

Na virtuálním hřbitově můžete zapálit svíčku a zanechat odkaz svým blízkým, zesnulým

Vojenská pietní místa

http://www.vets.estranky.cz/

Tyto stránky jsou prezentací práce skupiny nadšenců a jejich příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt, to znamená, že se může připojit kdokoliv bude mít zájem a to do jakékoliv části projektu. Tyto stránky slouží hlavně ke sběru dat pro závěrečnou prezentaci, nejedná se tedy o uzavřený souhrn dat.

Vše o smrti a pohřebnictví s humorem a uměleckým citem

http://www.lifebeforedeath.com/

Vzorová prezentace provozu hřbitova

http://www.uzice.cz/obec-133/hrbitov/

Židovské hřbitovy a památky

http://zidovskepamatky.unas.cz/index3.htm
http://zidovskehrbitovy.wz.cz/
http://cemeteries.zob.cz/

Na adrese http://www.heritageabroad.gov/reports/doc/survey_czech.pdf naleznete velmi zajímavou knihu v PDF formátu "Survey of Historic Jewish Monuments in the Czech Republic" (New York: 1995), která na stránkách 92-125 uvádí přehled 397 židovských hřbitovů v ČR. Jde o výsledek projektu, který proběhl v letech 1991-1993 pod vedením Jiřího Fiedlera. Každý hřbitov má v tabulce uvedeno zda je památkou, jaký je jeho stav, počet náhrobků apod. Právě toto poslední kritérium často vede k tomu, že obecní úřady již území, na kterých menší židovské hřbitůvky (do 100 náhrobků) leží, neevidují jako hřbitov.

Jak uvedl zaměstnanec židovského muzea v Praze Daniel Polakovič, "častokrát jde sice o prázdnou plochu bez náhrobků, ale stále jde o pohřebiště, kde jsou dosud hroby. Tyto lokality byly také restituovány a jsou majetkem Federace židovských obcí nebo některé ze židovských obcí v ČR. Protože jejich evidence byla a je předmětem odborného výzkumu Židovského muzea, měli jsme na rozdíl od Federace něbo některé židovské obce častokrát více údajů než jejich (původní) majitelé. Některé žid. hřbitovy nejsou ani majetkem židovské obce, ale jejich počet je malý a jde celkem o dvě výjimky. "

Databáze židovských hřbitovů v Rakousku včetně hřbitovního řádu vídeňské židovské obce: http://www.ikg-wien.at/static/unter/html/re/friedhof.htm

Přehled židovských hřbitovů v Německu včetně fotografií http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/FRIEDHOF/ALLGEM/index.html

Pokud Vás zajímají odkazy na mezinárodní přehledy židovských hřbitovů, včetně 340 českých, vstupte na stránky http://www.jewishgen.org/Cemetery/.

Židovské pohřbívání a hroby

www.jewish-funerals.org/

Vše o židovském pohřbu a hrobu od Kavod v'Nichum (ed.) a the Jewish Funeral Practices Committee of Greater Washington.